Bewust van de Eeuwigheid

– Sunyata

© Shan Shui, Shan Shui, Lake Titicaca, Bolivia