Algemene Voorwaarden

A – ALGEMEEN DEEL


  1. Toepasselijkheid

1.1

Alle overeenkomsten tussen Uitgeverij InZicht enerzijds en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten afneemt van Uitgeverij InZicht of met wie Uitgeverij InZicht een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (hierna: “de klant”) anderzijds, en alle door Uitgeverij InZicht aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij Uitgeverij InZicht geplaatste bestellingen, worden beheerst door deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: “de algemene voorwaarden”).

1.2

Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3

Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn, behoudens het bepaalde in artikel 1.4, slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een afwijking als bedoeld in de eerste zin van dit artikel is overeengekomen, geldt deze afwijking, behoudens artikel 1.4, slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.

1.4

Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Uitgeverij InZicht aan de klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

1.5

Op bepaalde tussen Uitgeverij InZicht en de klant gesloten overeenkomsten zijn, in aanvulling op de voorwaarden opgenomen in dit Algemeen Deel (A) ook de hieronder in deel B, C en/of D opgenomen bepalingen van toepassing. Indien de delen B, C en/of D van toepassing zijn en de inhoud ervan strijdig is met de bepalingen opgenomen in het Algemeen Deel, prevaleert deel B, C en/of D.

2. Bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1

De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) door Uitgeverij InZicht geschiedt schriftelijk of doordat Uitgeverij InZicht met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan Uitgeverij InZicht verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Uitgeverij InZicht van deze bestelling.

2.2

Uitgeverij InZicht heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is Uitgeverij InZicht gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Uitgeverij InZicht niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

2.3

Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Uitgeverij InZicht worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Uitgeverij InZicht uitdrukkelijk worden aanvaard.

3. Uitvoering van overeenkomsten

3.1

Door Uitgeverij InZicht opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Uitgeverij InZicht schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

3.2

De klant verleent hierbij toestemming aan Uitgeverij InZicht om, indien Uitgeverij InZicht dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

3.3

Voor zover een met een klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op de levering van boeken, geldt dat partijen gehouden zijn tot naleving van de Wet op de Vaste Boekenprijs en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur. De klant garandeert jegens Uitgeverij InZicht dat zij genoemde regelgeving zal nakomen en vrijwaart Uitgeverij InZicht van enige vordering van enige partij ter zake.

4. Betaling en facturering

4.1

Betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Uitgeverij InZicht aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de klant een bestelling plaatst of vanaf de dag waarop Uitgeverij InZicht met de uitvoering van een bestelling begint.

4.2

Alle prijzen van Uitgeverij InZicht zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door Uitgeverij InZicht geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van Uitgeverij InZicht van invloed zijn, kan Uitgeverij InZicht doorberekenen aan de klant.

4.3

Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Uitgeverij InZicht op de klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

4.4

Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is Uitgeverij InZicht gerechtigd, onverminderd de     overige aan haar toekomende rechten, aan de klant een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2%. Daarnaast is Uitgeverij InZicht gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, met dien verstande dat het Uitgeverij InZicht vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen en met dien verstande dat de door de klant te betalen incassokosten beperkt zijn tot de bedragen genoemd in artikel 2 van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten indien de klant een  natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tussentijds aan de klant toegezonden aanmaningen of overzichten van     openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

4.5

Uitgeverij InZicht is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat     deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

4.6

Door Uitgeverij InZicht verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, Uitgeverij InZicht het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

4.7

Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de klant geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere), onverminderd artikel 6.2.

4.8

Uitgeverij InZicht behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

5. Levering en risico

5.1

Goederen worden door Uitgeverij InZicht geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan Uitgeverij InZicht opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant.

5.2

De door Uitgeverij InZicht aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde goederen en diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico.

5.3

De klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door Uitgeverij InZicht aan hem is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Uitgeverij InZicht niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Ook reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van ont¬vangst hiervan schriftelijk bij Uitgeverij InZicht worden ingediend. Na verloop van de bovengenoemde termijnen worden klachten niet meer in be¬handeling genomen en heeft de klant zijn rechten ter zake ver-werkt. De     termijn genoemd in artikel 7:23 lid 2 BW bedraagt in afwijking van genoemd artikel twee (2) maanden.

5.4

Mocht de klant goederen niet of niet tijdig van Uitgeverij InZicht afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Uitgeverij InZicht is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

6.1

Uitgeverij InZicht behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde goederen, niettegenstaande de feitelijke aflevering, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens Uitgeverij InZicht, daaronder mede begrepen de koopsom, rente en kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst en alle overige vorderingen van Uitgeverij InZicht bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

6.2

Iedere betaling die van de klant wordt ontvangen, strekt allereerst ter voldoening van die vorderingen welke Uitgeverij InZicht op de klant mocht hebben ten aanzien van welke Uitgeverij InZicht in artikel 6.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna geldt het bepaalde in artikel 4.7.

6.3

Voordat het eigendom van de goederen op de klant is overgegaan, is de klant niet gerechtigd de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De klant is slechts gerechtigd de goederen te verkopen of af te leveren voordat de eigendom daarvan op klant is overgegaan, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt.

6.4

Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op de klant is overgegaan, zal de klant Uitgeverij InZicht onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen. Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de klant de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van Uitgeverij InZicht.

6.5

Indien Uitgeverij InZicht jegens de klant een beroep doet op artikel 7:39 BW, zijn de artikelen 7:40 tot en met 7:44 BW niet van toepassing.

7. Intellectuele eigendom

7.1

De klant ontvangt met betrekking tot door Uitgeverij InZicht geleverde goederen of diensten bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst of het goed gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, ter zake van of met betrekking tot de door Uitgeverij InZicht geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan Uitgeverij InZicht of aan derden van wie Uitgeverij InZicht die rechten in licentie heeft verkregen.

7.2

Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 7.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Uitgeverij InZicht overigens toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding.

7.3

Het is de klant niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of (handels)namen van Uitgeverij InZicht of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

8. Aansprakelijkheid, verval en overmacht

8.1

De aansprakelijkheid van Uitgeverij InZicht is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Uitgeverij InZicht wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Uitgeverij InZicht komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.

8.2

Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 8.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Uitgeverij InZicht beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 25.000 (vijfentwintig duizend euro).

8.3

De klant vrijwaart Uitgeverij InZicht voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verbandhoudende met een tussen Uitgeverij InZicht en de klant gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

8.4

Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Uitgeverij InZicht, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door Uitgeverij InZicht, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van Uitgeverij InZicht, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

8.5

De in artikel 8.4 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot stand komen van enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Uitgeverij InZicht.

8.6

Indien Uitgeverij InZicht door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Uitgeverij InZicht als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

8.7

Onder overmacht van Uitgeverij InZicht wordt verstaan elke van de wil van Uitgeverij InZicht onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Uitgeverij InZicht kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend wanprestaties door een toeleverancier, auteur, distributeur of andere derde. Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

9. Beëindiging van overeenkomsten

9.1

Mocht de klant om welke reden dan ook besluiten een lopende met Uitgeverij InZicht voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst te beëindigen, dan dient beëindiging met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand te worden gedaan. Opzeggen kan per mail of contactformulier via de website. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan door de klant tussentijds niet worden beëindigd.

9.2

Uitgeverij InZicht is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de overige rechten van Uitgeverij InZicht.

9.3

Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met Uitgeverij InZicht voortvloeit (waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten bedoeld in artikel 9.1), dan is de klant in verzuim en is Uitgeverij InZicht gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

A.    de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is     gesteld; en/of

B.    de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

onverminderd de andere rechten van Uitgeverij InZicht en zonder dat Uitgeverij InZicht tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.4

Indien Uitgeverij InZicht gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.3, is Uitgeverij InZicht bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

9.5

In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de klant of indien de klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de klant verplicht Uitgeverij InZicht hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van Uitgeverij InZicht op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de klant zijn ontbonden, tenzij Uitgeverij InZicht de klant mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval Uitgeverij InZicht zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd de andere rechten en zonder dat Uitgeverij InZicht tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.6

In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en Uitgeverij InZicht eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

10. Slotbepalingen

10.1

Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

10.2

Het is Uitgeverij InZicht toegestaan de in enige overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu vooralsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met Uitgeverij InZicht niet dan na schriftelijke toestemming van Uitgeverij InZicht aan derden overdragen.

10.3

De gehele rechtsrelatie tussen Uitgeverij InZicht en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, alle door Uitgeverij InZicht gesloten overeenkomsten en alle bestellingen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

10.4

Alle geschillen tussen Uitgeverij InZicht en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

B – ABONNEMENTEN

11.    Algemeen

11.1

Dit onderdeel B is naast onderdeel A (en indien van toepassing, naast onderdeel C) van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant en Uitgeverij InZicht voor zover die betrekking heeft op abonnementen op tijdschriften die worden uitgegeven door Uitgeverij InZicht en/of op abonnementen op diensten die worden aangeboden door Uitgeverij InZicht.

11.2

Uitgeverij InZicht is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden de uitgave van tijdschrifttitels te staken en/of het abonnement te beëindigen. Zij is jegens de klant in dat geval niet tot meer gehouden dan restitutie van het door de klant vooruitbetaalde abonnementsgeld.

11.3

Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 6 maanden geen abonnement heeft gehad op het betreffende tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Uitgeverij InZicht het recht het welkomstcadeau cq. de korting terug te vorderen. Uitgeverij InZicht behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig gebruik) het recht op korting of een welkomstgeschenk te laten vervallen cq. terug te vorderen.

12. Duur en opzegging van het abonnement

12.1

Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 12.2 en 12.3 – automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval de betreffende titel minder dan eenmaal per maand verschijnt,     zal de klant een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. Indien een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur van meer dan 12 maanden en de abonnee vanwege de overeengekomen duur van meer dan 12 maanden bij afsluiting van het abonnement een welkomstgeschenk heeft ontvangen, dan is Uitgeverij InZicht gerechtigd voortijdige beëindiging van het abonnement te weigeren.

12.2

Binnen de eerste abonnementstermijn (of wel binnen een volgende abonnementstermijn  ingeval er sprake is van een volgend abonnement voor bepaalde tijd dat door een actieve handeling van de abonnee tot stand is gekomen) kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

12.3

De consument kan het abonnement opzeggen op de manier waarop het is aangegaan. Uitgeverij InZicht accepteert opzeggingen per e-mail, telefonisch of per post (ongeacht de manier waarop het abonnement is aangegaan).

13. Betaling, prijswijziging en adreswijziging

13.1

Bij niet tijdige betaling door de klant, al of niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Uitgeverij InZicht gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen.

13.2

Uitgeverij InZicht behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende abonnement, heeft de klant het recht het abonnement schriftelijk of per e-mail te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

13.3

Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

13.4

Uitgeverij InZicht betracht bij het selecteren van door haar ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de nodige zorg en spant zich in om het ertoe te leiden dat tijdschriften juist en tijdig worden bezorgd, maar is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

13.5

Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dient de klant een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór de verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan Uitgeverij InZicht door te geven, bij gebreke waarvan Uitgeverij InZicht niet aansprakelijk is voor het niet (tijdig) bezorgen van tijdschriften en de klant ter zake jegens Uitgeverij InZicht geen recht op restitutie heeft.

14. Privacy

14.1

Uitgeverij InZicht is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Uitgeverij InZicht en de klant, een administratie bij te houden van alle klanten en om haar klanten aanbiedingen te kunnen doen.

14.2

Uitgeverij InZicht heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1004149.

14.3

De klant gaat akkoord dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14.1.

C – Webshops en Digitale producten

15.1

Algemeen

Dit onderdeel C is naast onderdeel A en D (en indien van toepassing, naast onderdeel B) van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant en Uitgeverij InZicht voor zover die betrekking heeft op een overeenkomst waarbij in het kader van een door Uitgeverij InZicht via een door haar geëxploiteerde webshop boeken, abonnementen of andere (Digitale) producten en/of diensten worden verkocht en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand en de overeenkomst tot stand komt tussen Uitgeverij InZicht enerzijds en een consument anderzijds (hierna: de “Webshopovereenkomst”).

15.2

Indien levering van een in een webshop besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Uitgeverij InZicht zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden ter zake geen garanties verstrekt.

16. Bedenktijd en herroeping

16.1

Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met Uitgeverij InZicht ten aanzien van een product kan de klant de Webshopovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.     Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende product door de klant of:

(1.) indien de klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;

(2.) indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

(3.) voor een Webshopovereenkomst betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

16.2

Tijdens de bedenktijd bedoeld in artikel 16.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover     dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in     de originele staat en verpakking aan Uitgeverij InZicht retourneren, conform de door Uitgeverij InZicht verstrekte instructies.

16.3

Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met Uitgeverij InZicht ten aanzien van een dienst kan de klant de Webshopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het tot stand komen van de Webshopovereenkomst, met uitzondering van diensten:

a.die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreffen, indien Uitgeverij InZicht zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, waaronder in ieder geval begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot door Uitgeverij InZicht te organiseren festivals.

b.betreffende weddenschappen of loterijen;

c.waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat deze termijn is verstreken, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot (online) cursussen alsmede de ten behoeve van die cursussen aan te schaffen cursusmaterialen.

16.4

Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16, zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

16.5

Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16 geldt niet voor de levering van kranten en tijdschriften en voorts niet voor producten:

a. die door Uitgeverij InZicht tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Uitgeverij InZicht geen invloed heeft;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling     heeft verbroken.

h. voor E-books, apps of andere digitale producten zoals bedoeld in artikel 17.

17. Digitale producten

17.1

De (intellectuele eigendoms)rechten op door Uitgeverij InZicht aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan Uitgeverij InZicht. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicenseerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

17.2

Het is Uitgeverij InZicht toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten     rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien Uitgeverij InZicht door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

17.3

Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren,  te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten     die de reikwijdte van de in artikel 17.1 beschreven licentie te buiten gaan.

17.4

Het is Uitgeverij InZicht toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan  (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

17.5

Indien de klant met toestemming van Uitgeverij InZicht Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 17 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door Uitgeverij InZicht zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan Uitgeverij InZicht bewijzen.